ஆன்மிகம்

இந்த இரண்டு செடியை வீட்டின் இந்த இடத்தில் வைத்து வளர்த்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

இந்த இரண்டு செடியை வீட்டின் இந்த இடத்தில் வைத்து வளர்த்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button