சமையல் குறிப்புகள்

கடன் தீர்ந்து பணம் மலை போல சேர இந்த ஒரு விளக்கினை இப்படி ஏற்றுங்கள் விளக்கு எரிந்து முடிவதற்குள் உங்கள் கடனும் காணாமல் போகும், பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

கடன் தீர்ந்து பணம் மலை போல சேர இந்த ஒரு விளக்கினை இப்படி ஏற்றுங்கள் விளக்கு எரிந்து முடிவதற்குள் உங்கள் கடனும் காணாமல் போகும், பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

கடன் தீர்ந்து பணம் மலை போல சேர இந்த ஒரு விளக்கினை இப்படி ஏற்றுங்கள் விளக்கு எரிந்து முடிவதற்குள் உங்கள் கடனும் காணாமல் போகும், பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button