ஆன்மிகம்

உப்பு ஜாடியை வீட்டில் இந்த திசையில் வைத்து இந்த ஒரு பொருளை யாருக்கும் தெரியாமல் உப்பு ஜாடியில் மறைத்து வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

உப்பு ஜாடியை வீட்டில் இந்த திசையில் வைத்து இந்த ஒரு பொருளை யாருக்கும் தெரியாமல் உப்பு ஜாடியில் மறைத்து வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button