ஆன்மிகம்

பலநாள் பணப் பிரச்சனையிலிருந்து வெளிவர வெந்தயத்துடன் இந்த ஒரு ஒன்றாக சேர்த்து இந்த இடத்தில் வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

பலநாள் பணப் பிரச்சனையிலிருந்து வெளிவர வெந்தயத்துடன் இந்த ஒரு ஒன்றாக சேர்த்து இந்த இடத்தில் வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button