ஆன்மிகம்

5 மிளகு இருந்தால் போதும் பணப்பிரச்சனையும் கரைந்து பணம் சேரும் மிளகினை இப்படி செய்தால் போதும் குபேரரின் மனம் குளிரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

5 மிளகு இருந்தால் போதும் பணப்பிரச்சனையும் கரைந்து பணம் சேரும் மிளகினை இப்படி செய்தால் போதும் குபேரரின் மனம் குளிரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button