ஆன்மிகம்

இந்த செடியை இந்த இடத்தில் இந்த திசையில் வைத்தால் குபேரரின் மனம் குளிரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

இந்த செடியை இந்த இடத்தில் இந்த திசையில் வைத்தால் குபேரரின் மனம் குளிரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

இந்த செடியை இந்த இடத்தில் இந்த திசையில் வைத்தால் குபேரரின் மனம் குளிரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button