ஆன்மிகம்

இந்த ஒரு பொருளை வைத்து இப்படி செய்தால்போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும் என்று சொல்லும் அளவிற்கு வீட்டில் சேர்ந்து கொணாடே இருக்கும்

இந்த ஒரு பொருளை வைத்து இப்படி செய்தால்போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும் என்று சொல்லும் அளவிற்கு வீட்டில் சேர்ந்து கொணாடே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button