ஆன்மிகம்

வெள்ளிக்கிழமையில் தண்ணீரில் இந்த பொருளை கலந்து வீடு முழுவதும் தெளியுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

வெள்ளிக்கிழமையில் தண்ணீரில் இந்த பொருளை கலந்து வீடு முழுவதும் தெளியுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button