ஆன்மிகம்

பண வர பல மடங்கு அதிகரிக்க இந்த ஒரு பூவை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் தீராத கஷ்டம்மும் தீரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

பண வர பல மடங்கு அதிகரிக்க இந்த ஒரு பூவை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் தீராத கஷ்டம்மும் தீரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button