ஆன்மிகம்

நீங்கள் நினைத்த காரியம் 7 நாட்களில் நடக்கவும் பணம் மலை போல சேரவும் விளக்கினை இந்த திசையில் வைத்து இப்படி ஏற்றினால் போதும் குபேரரின் மனம் குளிர்து பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

நீங்கள் நினைத்த காரியம் 7 நாட்களில் நடக்கவும் பணம் மலை போல சேரவும் விளக்கினை இந்த திசையில் வைத்து இப்படி ஏற்றினால் போதும் குபேரரின் மனம் குளிர்து பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

நீங்கள் நினைத்த காரியம் 7 நாட்களில் நடக்கவும் பணம் மலை போல சேரவும் விளக்கினை இந்த திசையில் வைத்து இப்படி ஏற்றினால் போதும் குபேரரின் மனம் குளிர்து பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button