சமையல் குறிப்புகள்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு இனி மாதம் முழுவதும் காய்கறிகள் வாடாமல் சும்மா தகதகன்னு இருக்க இப்படி வைங்க

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு இனி மாதம் முழுவதும் காய்கறிகள் வாடாமல் சும்மா தகதகன்னு இருக்க இப்படி வைங்க

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு
இனி மாதம் முழுவதும் காய்கறிகள் வாடாமல் சும்மா தகதகன்னு இருக்க இப்படி வைங்க

Related Articles

Back to top button