கல்வி

இவ்வளவு நாள் இத தெரியாமல் போச்சு எவ்வளவு கறை இருந்தாலும் பளிச்சினு சுத்தம் ஆயிடும்

இவ்வளவு நாள் இத தெரியாமல் போச்சு
எவ்வளவு கறை இருந்தாலும் பளிச்சினு சுத்தம் ஆயிடும்

Related Articles

Back to top button