ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலம் பேசுவோம் பகுதி 29

Hello
வணக்கம்

Good Morning
காலை வணக்கம்

Good Afternoon
மதிய வணக்கம்

Thank you
உங்களுக்கு நன்றி

I am hungry
எனக்கு பசிக்கிறது

bye
போய் வருகிறேன்

No
இல்லை

Afford
வாங்க

Beg
பிச்சை

Guarantee
உத்தரவாதம்

Regret
வருத்தம்

I love you
நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்

Can you repeat that please
அதை மீண்டும் சொல்ல முடியுமா

Related Articles

Back to top button