ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 39

Get off
இறங்கு

He says
அவன் சொல்கிறான்

It is I
இது நான் தான்

Nothing
ஒன்றுமில்லை

Meet me
என்னை சந்தி

Take It
இதை எடு

Go back
பின்னால் போ

Bye
வருகிறேன்

We sang
நாங்கள் பாடினோம்

I playe
நான் விளையாடுகிறேன்

Related Articles

Back to top button