ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 75

விண்வெளி – Space

கேட்டது – Heard

சிறந்த – Best

மணி – Hour

சிறந்த – Better

உண்மை – True

போது – Buring

நூறு – Hundred

ஐந்து – Five

நினைவில் – Remember

படி – Step

ஆரம்ப – Early

நடத்த – Hold

மேற்கே – West

தரையில் – Ground

வட்டி – Interest

அடைய – Reach

வேகமாக – Fast

வினை – Verb

பாடுதல் – Sing

கேட்க – Listen

ஆறு – Six

Related Articles

Back to top button