ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 127

Fortune
அதிர்ஷ்டம்

Final
இறுதி

Eagerness
ஆர்வம்

Dirt
அழுக்கு

Different
வித்தியாசம்

Development
வளர்ச்சி

Delivery
ஒப்படைத்தல்

Danger
ஆபத்து

Courage
தைரியம்

Complete
முடிவு

Celebration
கொண்டாட்டம்

Related Articles

Back to top button