ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 134

Air – காற்று
Action – செயல்
Agree – உடன்பாடு
Agent – முகவர்
Add – கூட்டு
Address – முகவரி
Administration – நிர்வாகம்
Admit – ஒப்புக்கொள்ளுதல்
Adult – வயது வந்தவர்
Ability – தகைமை
Able – முடியும்
About – பற்றி
Above – மேலே
Alone – தனியாக
Accept – ஏற்றுக்கொள்ளுதல்
Agency – முகவர் நிலையம்
Ago – வெகுநாட்களுக்கு முன்
Act – நடி
Activity – செயற்பாடு

Related Articles

Back to top button