ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 212

Be Careful
பி கேர்ஃபுல்
ஜாக்கிரதையாக இரு

Go up
கோ அப்
மேலே போ

Get off
கெட் ஆஃப்
கீழே இறங்கு

Listen
லிஸன்
கேள் / கவணி

Come here
கம் ஹியர்
இங்கே வா

Look here
லுக் ஹியர்
இங்கே பார்

Take It
டேக் இட்
எடுத்துக்கெள்

Come near
கம் நியர்
அருகில் வா

Wait outside
வெய்ட் அவுட்சைட்
வெளியில் காத்திரு

Related Articles

Back to top button