ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 224

Do they eat rice
அவர்கள் சோறு சாப்பிடுகிறவர்களா

She does not sing
அவள் பாடுவதில்லை

Does she sing
அவள் பாடுகிறவளா

I am a boy
நான் ஒரு பையன்

I did
நான் செய்வேன்

The did
அவர் செய்தார்

Related Articles

Back to top button