ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 244

How Much do you Salary
எவ்வளவு சம்பளம் எடுக்கீறீர்
கெளமச் டு யு கெற் சலறி

Where did you go
எங்கே நீங்கள் போனீர
வெயா டிட் யு கோ

When did you arrive here
எப்போது இங்கு வந்தடைந்தீர்
வென் டிட் யு எரைவ்

What are you thinking
என்ன யோசிக்கின்றீர்
வட் ஆ யு திங்கிங்

What is the purpose
என்ன நோக்கம்
வட் இஸ் த பேப்பஸ்

What do you want
என்ன வேண்டும்
வட் டு யு வோன்ட்

Look here
லுக் ஹியர்
இங்கே பார்

Take It
டேக் இட்
எடுத்துக்கெள்

Come near
கம் நியர்
அருகில் வா

Wait outside
வெய்ட் அவுட்சைட்
வெளியில் காத்திரு

Related Articles

Back to top button