வேலைவாய்ப்பு

30 வருடமாக Cylinder விற்க்கும் கடைகாறர் சொன்ன ரகசியம் இப்படி செய்தால் ஒரு சிலிண்டர் 3 மாதத்திற்கு போதும்.

30 வருடமாக Cylinder விற்க்கும் கடைகாறர் சொன்ன ரகசியம் இப்படி செய்தால் ஒரு சிலிண்டர் 3 மாதத்திற்கு போதும்.

30 வருடமாக Cylinder விற்க்கும் கடைகாறர் சொன்ன ரகசியம்
இப்படி செய்தால் ஒரு சிலிண்டர் 3 மாதத்திற்கு போதும்.

Related Articles

Back to top button