சினிமா

குளிக்கும் முன் 1 ஸ்பூன் தேய்ச்சி குளிச்சி பாருங்க உங்க முகத்தில் அழகு குறையாது. சுருக்கங்கள், கோடுகள், விழாமல் எப்போதும் இளமையான தோற்றத்தைப் பெறுவீர்கள்.

குளிக்கும் முன் 1 ஸ்பூன் தேய்ச்சி குளிச்சி பாருங்க உங்க முகத்தில் அழகு குறையாது. சுருக்கங்கள், கோடுகள், விழாமல் எப்போதும் இளமையான தோற்றத்தைப் பெறுவீர்கள்.

Related Articles

Back to top button