சமையல் குறிப்புகள்

வீடு துடைக்கும் போது இத ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்ந்து துடைச்சு பாருங்கள். உங்க வீடு 24 மணி நேரமும் எறும்பு, கிருமி இல்லாமல் நறு மணத்துடன் இருக்கும்.

வீடு துடைக்கும் போது இத ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்ந்து துடைச்சு பாருங்கள். உங்க வீடு 24 மணி நேரமும் எறும்பு, கிருமி இல்லாமல் நறு மணத்துடன் இருக்கும்.

வீடு துடைக்கும் போது இத ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்ந்து துடைச்சு பாருங்கள். உங்க வீடு 24 மணி நேரமும் எறும்பு, கிருமி இல்லாமல் நறு மணத்துடன் இருக்கும்.

Related Articles

Back to top button