கல்வி

கழுத்தை நெரிக்கும் கடன் தீர கடன் இந்த 3 பொருளை தவறாமல் சமையலறையில் இந்த இடத்தில் வையுங்கள்! கோடி கோடியாய் கடன் இருந்தாலும் விரைவில் காணாமல் போகும்.

கழுத்தை நெரிக்கும் கடன் தீர கடன் இந்த 3 பொருளை தவறாமல் சமையலறையில் இந்த இடத்தில் வையுங்கள்! கோடி கோடியாய் கடன் இருந்தாலும் விரைவில் காணாமல் போகும்.

கழுத்தை நெரிக்கும் கடன் தீர கடன் இந்த 3 பொருளை தவறாமல் சமையலறையில் இந்த இடத்தில் வையுங்கள்! கோடி கோடியாய் கடன் இருந்தாலும் விரைவில் காணாமல் போகும்.

Related Articles

Back to top button