ஆன்மிகம்

இந்த 3 பொருட்களை ஒன்றாக சேர்த்து சமையல் அறையில் இந்த இடத்தில் வைத்தால்போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

இந்த 3 பொருட்களை ஒன்றாக சேர்த்து சமையல் அறையில் இந்த இடத்தில் வைத்தால்போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

இந்த 3 பொருட்களை ஒன்றாக சேர்த்து சமையல் அறையில் இந்த இடத்தில் வைத்தால்போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button