ஆன்மிகம்

தீராத கடனும் தீர்நது பணம் மலை போல சேர கல் உப்பினை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

தீராத கடனும் தீர்நது பணம் மலை போல சேர கல் உப்பினை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button