ஆன்மிகம்

நினைத்தது நடக்க இந்த 7 நாட்களில் இப்படி தீபம் ஏற்றுங்கள் பிறகு தீராத கடனும் தீர்ந்து, பண மழை பொழியும் அற்புத பரிகாரம் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

நினைத்தது நடக்க இந்த 7 நாட்களில் இப்படி தீபம் ஏற்றுங்கள் பிறகு தீராத கடனும் தீர்ந்து, பண மழை பொழியும் அற்புத பரிகாரம் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

நினைத்தது நடக்க இந்த 7 நாட்களில் இப்படி தீபம் ஏற்றுங்கள் பிறகு தீராத கடனும் தீர்ந்து, பண மழை பொழியும் அற்புத பரிகாரம் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button