ஆன்மிகம்

ஒன்னுமில்லாத பரம்பரை ஏழையை கூட பணக்காரனாக மாற்றும் பொருள் இந்த பொருளை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்யுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

ஒன்னுமில்லாத பரம்பரை ஏழையை கூட பணக்காரனாக மாற்றும் பொருள்
இந்த பொருளை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்யுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button