ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 199

Don’t do it
அதை செய்ய வேண்டாம்

Time goes fast
நேரம் வேகமாக செல்கிறது

Cancel the order
ஆர்டரை ரத்துசெய்

Do they talk a lot
அவர்கள் நிறைய பேசுகிறார்கள்

You Are lying
நீ பொய் சொல்கிறாய்

She has finished cooking
அவள் சமைத்து முடித்தாள்

Do you see him often
நீங்கள் அவரை அடிக்கடி பார்க்கிறீர்களா

Related Articles

Back to top button