சினிமா

ஒரு ரூபாய் நாணயத்துடன் துளசி இலையை ஒன்றாக சேர்த்து மஞ்சள் துணியில் கட்டி இந்த இடத்தில் இந்த திசையில் வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

ஒரு ரூபாய் நாணயத்துடன் துளசி இலையை ஒன்றாக சேர்த்து மஞ்சள் துணியில் கட்டி இந்த இடத்தில் இந்த திசையில் வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

ஒரு ரூபாய் நாணயத்துடன் துளசி இலையை ஒன்றாக சேர்த்து மஞ்சள் துணியில் கட்டி இந்த இடத்தில் இந்த திசையில் வைத்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

Related Articles

Back to top button