கல்வி

வீட்டில் வறுமையே இல்லாமல் இருக்க இந்த ஒரு பூவை வாசலில் இந்த இடத்தில் வையுங்கள் தீராத கடனும் தீரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

வீட்டில் வறுமையே இல்லாமல் இருக்க இந்த ஒரு பூவை வாசலில் இந்த இடத்தில் வையுங்கள் தீராத கடனும் தீரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button